Regulamin sklepu i aplikacji LanGPS

obowiązuje od dnia 19.04.2020 r.

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji LanGPS i dostępnych w niej płatnościach, składania zamówienia na produkty dostępne w aplikacji LanGPS, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania z aplikacji LanGPS oraz składania zamówień na produkt niezbędne są:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet oraz najnowsza wersja przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox),
  2. konto poczty elektronicznej – e-mail.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z aplikacji LanGPS zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym również do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie aplikacji LanGPS.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Firma Lanosik Piotr Szatkowski nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu aplikacji LanGPS spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem Klienta lub osób trzecich lub w przypadku niekompatybilności aplikacji LanGPS z infrastrukturą techniczną Klienta.

§2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
Lanosik – Lanosik Piotr Szatkowski z siedzibą przy ulicy Wolności 3/7 w Zgorzelcu, NIP: PL6151931395, Regon 383042295
aplikacja – aplikacja LanGPS, strona internetowa umożliwiająca korzystanie z usług oraz zamawianie produktów firmy Lanosik Piotr Szatkowski, znajdująca się pod adresem https://gps.lanosik.pl oraz https://lanosik.pl.
Klient - każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednia ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową dokonująca zakupów w aplikacji.
Newsletter usługa dostarczania przez Lanosik za wyraźną zgodą Użytkownika bezpłatnych , cyklicznych informacji na temat oferty Lanosik, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
Regulamin - niniejszy regulamin.

§3 Informacje o produktach

 1. Prezentowane informacje o produktach dostępnych w aplikacji stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Podane na stronie aplikacji ceny produktów:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w polskich nowych złotych,
  2. nie zawierają kosztów ewentualnej dostawy.
   Całkowity koszt zamówienia prezentowany jest w podsumowaniu zamówienia, przed jego potwierdzeniem przez Klienta.
 3. Lanosik zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian cen produktów. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim pozostaje bez wpływu na zamówienia złożone i potwierdzone przed datą zmiany ceny produktu.

§4 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia w aplikacji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zarejestrować się w aplikacji wypełniając wszystkie wymagane dane
  2. dodać kierowców oraz pojazdy, które będą monitorowane (Klient ma 1 dzień na opłacenie abonamentu po wprowadzeniu nowego pojazdu)
  3. wybrać czas na jaki ma zostać przedłużony abonament wybranych pojazdów (każdy pojazd można przedłużyć o inny okres)
  4. Wybrać przycisk Przedłuż abonament,
  5. wybrać dostępny sposób dostawy oraz płatności,
  6. zaakceptować niniejszy Regulamin.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez Lanosik oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Klienta zamówionego produktu.
 4. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail wskazany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Lanosik zamówienia złożonego przez Klienta.
 5. Zakup każdego produktu potwierdzony jest za pomocą faktury VAT lub paragonu przesyłanej przez Lanosik do Klienta na adres domowy/firmowy lub/i poczty elektronicznej podanej w formularzu zakupu nie później niż w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia zakupu.
 6. Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 29.12.2012 poz.1528) Klient akceptuje przesyłanie, udostępnianie faktur oraz ich korekt i duplikatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formie elektronicznej od wskazanego poniżej Wystawcy faktur: Lanosik Piotr Szatkowski, ul. Wolności 3/7, 59-900 Zgorzelec
 7. akup produktu możliwy będzie m.in. przy pomocy karty płatniczej Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Eletronic oraz Maestro.
 8. W przypadku dokonania zwrotu towaru dla zamówienia opłaconego kartą płatniczą, Klient otrzyma środki na rachunek karty płatniczej użytej do opłacenia zamówienia.

§5 Prace konserwacyjne

 1. Lanosik zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z aplikacji.
 2. Lanosik nie ponosi odpowiedzialności za awarie serwerów zewnętrznych – dostawcy.
 3. Lanosik nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze, którego Klient używa w celu korzystania z aplikacji.

§6 Poufność danych

 1. Lanosik zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zachowuje należytą staranność w zakresie poufności informacji przekazywanych podczas procesu zakupu w aplikacji a także informacji o świadczonych na rzecz Klientów usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą.
 2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez Lanosik, jeżeli stanowi to przedmiot usługi świadczonej Klientom, jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Lanosik.
 3. Lanosik zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Lanosik Piotr Szatkowski.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych, Klient może skontaktować się z Lanosik za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez wiadomość e-mail wysyłaną pod adres: odo@lanosik.pl.
 3. Dane osobowe Klienta i jego pracowników korzystających ze Sklepu przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:
  związanych z zawarciem Umowy kupna asortymentu dostępnego w aplikacji, a także rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Klienta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO);
  zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Lanosik, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  marketingu bezpośredniego naszych usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Klienta odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Klienta, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego usługi, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usługi, analizy finansowej Lanosik, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej, NIP
  adres korespondencyjny,
  adres e-mail,
  numer telefonu,
  dane użytkowników, które Klient samodzielnie wprowadzi;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  obowiązywania Umowy zawartej z Lanosik, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Lanosik w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Lanosik, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
  w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Lanosik zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 6. Lanosik korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jej imieniu, w zakresie:
  obsługi prawnej,
  obsługi księgowej,
  obsługi informatycznej
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie zgody, Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do jej wycofania, cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na przesłankach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. e oraz f RODO, tj. niezbędnego do wykonania zadania realizowanego przez nas interesie publicznym bądź lub w ramach w władzy publicznej powierzonej Lanosik (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) bądź niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Lanosik lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nadto, możliwe jest wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W przypadku wyrażenia sprzeciwu, Lanosik zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Klienta istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub wtedy, gdy dane Klienta będą niezbędne Firmie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 9 powyżej, konieczne jest zwrócenie się do Lanosik z żądaniem, poprzez wysłanie go na następujący adres e-mail: odo@lanosik.pl. Celem uzyskania pewności w zakresie posiadania przez osobę kierującą żądanie, uprawnienia do jego złożenia, Lanosik jest uprawniony do uzyskania dodatkowych informacji pozwalających nam uwierzytelnić Klienta.
 11. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 12. Lanosik zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 13. Lanosik nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).

§8 Zwroty i Reklamacje

 1. Lanosik odpowiedzialny jest wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną gdzie za wadę fizyczną uznaje się niezgodność dostarczonego produktu z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty wydania mu danego produktu przez Lanosik.
 2. Lanosik w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu umożliwienia Lanosik rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupy tego produktu lub produktów z opisem reklamacji.
 4. Reklamowany produkt Klient winien odesłać na adres Lanosik lub w przypadku produktu dostarczanego elektronicznie przesłać odpowiednie zgłoszenie na adres admin@lanosik.pl.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, Lanosik niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany lub usunięcia wady produktu albo obniżenia jego ceny, Lanosik zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W przypadku uznania reklamacji produktu elektronicznego lub okresu abonamentu, Lanosik przedłuży abonament o uznaną ilość dni lub zwróci odpowiednią część wpłaty na konto Klienta.
 7. W przypadku uznania reklamacji Klienta i z tego względu chęci rozwiązania umowy abonamentowej przed zakończeniem okresu jej obowiązywania, firma Lanosik zwróci Klientowi równowartość nadpłaty od początku kolejnego okresu rozliczeniowego (kolejnego miesiąca)

§9 Zmiana Regulaminu

 1. Lanosik ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w witrynie WWW o następującym adresie www.gps.lanosik.pl.
 2. Lanosik poinformuje Klientów o wszelkich zmianach Regulaminu umieszczając odpowiednie informacje na stronie gps.lanosik.pl
 3. Zmiany Regulaminu nie uprawniają Klientów do wypowiedzenia Umowy.

§10 Prawo właściwe, rozwiązywanie sporów, nagłówki

 1. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.
 2. Regulamin oraz Umowy o świadczenie usługi podlegają prawu polskiemu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Lanosik.